महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

राजश्री शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना
अं.न.तपशीलडाऊनलोड
1 रेल्वे सवलत प्रमाणपत्र अर्ज
2 म्हाडा कलाकार प्रमाणपत्र अर्ज
3 नाट्य निर्मिती अनुदान अर्ज
4 कलाकार मानधन योजना अर्ज
5 केंद्र सरकार मानधन अर्ज
6 प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान अर्ज
7 भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान अर्ज