सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

(०२२) २२८४ २६३४

      |  टेक्स्ट साईझ   

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक निधी

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक निधीची स्थापना शासन निर्णय क्रमांक मसांधो २०१०/रासानि २०११/ प्र.क्र.१२२/अर्थसं दिनांक ९ ऑगस्ट २०१२ अन्वये करण्यात आली असून हा निधी शासनाचे योगदान व लोक सहभागातून उभारण्यात येत आहे.

नाव महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक निधी, मुंबई
संपूर्ण पत्ता सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, एम.जी.रोड, मुंबई ४०० ०३२
निधीचा स्त्रोत १) राज्य शासनाचा प्रथमवर्षी रु. १ कोटी हिस्सा, त्यानंतर पुढील दोन वर्ष रु. ५० लाख प्रतिवर्ष व त्यापुढील दोन वर्ष रु. २५ लाख प्रतिवर्ष याप्रमाणे शासकीय अर्थ सहाय्य देण्यात येईल.
२) केंद्रशासन व केंद्रशासित प्रदेश तसेच राज्यातील विविध महामंडळे/मंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून देण्यात येणारा निधी.
३) खाजगी क्षेत्र, विश्वस्त संस्था तसेच नागरिक यांच्याकडून मिळणारी देणगी.
४) शासनाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या दूरदर्शनवरील प्रक्षेपणासाठी दूरदर्शन वाहिन्यांकडून प्रायोजकात्वातून प्राप्त होणारी रक्कम तसेच कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी प्रायोजकांकडून मिळणाऱ्या रक्कमेतील शिल्लक राहणारी रक्कम.
निधीचा विनियोग १) लुप्त होणाऱ्या दुर्मिळ प्रयोगात्मक कलांचे तसेच वाद्यांचे जतन व संवर्धनाचे उपक्रम राबविणाऱ्या संस्थांना गुणवत्तेनुसार अर्थसहाय्य.
२) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयोगात्मक कलांच्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गुणवंत व गरजू कलावंतांना आर्थिक मदत.
३) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त कलावंतांचा सत्कार.
४) प्रयोगात्मक कलाक्षेत्रात मूलभूत संशोधन करणाऱ्या गरजू संस्था/ व्यक्तींना गुणवत्तेनुसार आर्थिक मदत.
५) खाजगी संस्था/व्यक्ती यांच्याकडील ऐतिहासिकदृष्टया व पुरातत्त्वदृष्ट्टया मौल्यवान व जतनयोग्य वस्तुंकरिता वस्तुसंग्रहालय उभे करण्यासाठी अर्थसहाय्य.
६) याव्यतिरिक्त संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने इतर महत्त्वाच्या प्रयोजनांसाठी अर्थसहाय्य.
७) गरज भासल्यास तात्काळ उद्भवणाऱ्या बाबींसाठी मा. मंत्री, सां.का. तथा अध्यक्ष, सनियंत्रण समिती यांच्या मान्यतेने निधीचा विनियोग करणे व त्यास सनियंत्रण समितीच्या आगामी बैठकीत कार्योत्तर मान्यता घेणे.
टिप:- १) उपरोक्त प्रयोजनासाठी देण्यात येणारा निधी हा अनावर्ती स्वरुपाचा असेल. एकाच संस्थेस अथवा व्यक्तीस एकदा अर्थसहाय्य केल्यानंतर पुन:पुन्हा त्याच प्रयोजनासाठी सांस्कृतिक निधीतून अर्थ सहाय्य करण्यात येणार नाही.
२) उपरोक्त प्रयोजनासाठी एखाद्या व्यक्तीस अथवा अर्थसहाय्य करण्यासंदर्भात सनियंत्रण समितीने घेतलेला निर्णय हा अंतिम असेल.
व्याप्ती राज्य सांस्कृतिक निधीचा विनियोग  केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरताच समीती  राहिल.
आर्थिक वर्ष या निधीच्या हिशोबासाठी आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च राहील.