सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

(०२२) २२८४ २६३४

      |  टेक्स्ट साईझ   

परिशिस्ट ""
(अर्ज क्र. 2 )
लोककलांना अनुदान
लावणी कलापथक (संगीत बारी) प्रयोग अनुदान मागणीसाठी अर्जाचा नमुना


संचालक,
सांस्कृतिक कार्य,
महाराट्र शासन,
जुने  सचिवालय विस्तार भवन,
पहिला मजला, एम. जी. रोड,
मुंबई - ४०० ०३२.


लावणी कलापथक प्रयोगासाठी अनुदान देण्याच्या येाजनेखाली प्रयोग खर्चासाठी अनुदान देण्याच्या योजनेखाली मी अर्ज करीत आहे. या संबंधीच्या योजनेचे नियम मी वाचले असून या नियमातील अटी व शर्ती मला पूर्णपणे मान्य आहेत.

संस्थेचे नाव, :

पत्ता :
दूरध्वनी :

पथकातील कलाकारांची (नर्तक, वादक,गायक,अभिनेते इ.)
नाव व पत्यांसह यादी सोबत जोडणे. पथकातील
कलाकारांची संख्या व त्यांची पत्यासह व दूरध्वनी
क्रमांकासह नावे स्वतंत्ररित्या जोडावी :

येत्या वर्षभरात अनुदानकरिता ज्या 20
ठिकाणी प्रयोग होणार आहेत त्याचा तारीखवार तपशिल. :