सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

(०२२) २२८४ २६३४

      |  टेक्स्ट साईझ   

परिशिस्ट "ब"
(अर्ज क्र. १ ब )
लोककलांनां भांडवली व प्रयोग अनुदान
लावणी कलापथक (संगीतबारी) पात्रता तपासण्यासाठी करावयाचा अर्ज


संचालक,
सांस्कृतिक कार्य,
महाराट्र शासन,
जुने  सचिवालय विस्तार भवन,
पहिला मजला, एम. जी. रोड,
मुंबई - ४०० ०३२.


लावणी कलापथकांना प्रयोगासाठी अनुदान देण्याच्या योजनेखाली पात्रता तपासण्यासाठी / निवड करण्यासाठी अर्ज सादर करीत आहे. या संबंधीच्या योजनेचे नियम मी वाचले असून या नियमातील अटी व शर्ती मला पूर्णपणे मान्य आहेत.

संस्थेचे नाव, :

पत्ता :
दूरध्वनी :

कलापथकांच्या अस्तित्वाचे वर्ष व
अस्तित्वाबाबतचे पुरावे सादर करणे
(रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र सॊबत जोडणे ) :

लावणी  पथकातील कलाकारांची संख्या, नाव व पत्यांसह यादी सोबत जोडणे :

कलाकेंद्राच्या प्रमुखाचे प्रमाणपत्र सोबत जोडणे. (कलापथकाच्या नावाचा उल्लेख
असलेले केंद्रावरील जाहिरातीचे छायाचित्र, कलाकेंद्राकडील शासकीय परवानाच्या
छायांकित प्रतिपूर्ती पुराव्यादाखल सोबत जोडणे :

कलापथकाने किमान १० स्त्री कलावंतांच्या नववीची यादी स्वतंत्रपणे जोडणे :