सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

(०२२) २२८४ २६३४

      |  टेक्स्ट साईझ   

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय दूरध्वनी क्रमांक

अ.क्र.अधिकारी/ अधीक्षक दुरध्वनी क्रमांक
1. श्री बिभीषण चवरे - संचालक 022-22842634 / 022-22043571
2. श्रीमती मीनल जोगळेकर, सहसंचालक 022-22842634 / 022-22043571
3. श्री श्रीराम पांडे सहाय्यक संचालक 022-22842634 / 022-22043571
4. श्रीमती नीलिमा म्हात्रे -लेखाधिकारी (प्र)022-22043550 / 022-22842670
5. श्री संदीप शेंडे कार्यक्रम अधिकारी022-22043550 / 022-22842670
6. श्री संदीप बलखंडे कार्यक्रम अधिकारी022-22043550 / 022-22842670
7. श्रीमती तृप्ती परळकर सहाय्यक लेखाधिकारी 022-22043550 / 022-22842670
8. श्री अरुण साळुंखे सहाय्यक लेखा अधिकारी022-22043550 / 022-22842670
9. श्रीमती पल्लवी कदम, उच्चश्रेणी लघुटंकलेखक 022-22842634 / 022-22043570
10. श्री. मच्छिंद्र पाटील, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
11. श्रीमती अलका घोडके, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
12. श्रीमती सीमा गायकवाड, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
13. श्रीमती जयश्री घुगे, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
14. श्री. नीलेश धुमाळ, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
15. श्री. एम.आर.भालेराव, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
16. श्री. मिलिंद बिर्जे, अधीक्षक 022-22043550 / 022-22842670
विभागीय कार्यालय, पुणे
17. श्रीमती सुनीता आस्वले मुंढे  सहाय्यक संचालक020-20271301 / 020-26686099
18. चारुशिला सवणे   सहाय्यक लेखाधिकारी020-20271301 / 020-26686099
विभागीय कार्यालय, नागपूर
19. श्री संदीप शेंडे - सहाय्यक संचालक (प्र)0712-2554211
विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद
20. श्री पांडे श्रीराम सहाय्यक संचालक0240-2339055
21. श्री ढगे सूर्यकांत  सहाय्यक लेखाधिकारी0240-2339055